Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
Pomoc
Statystyki

4041240
od 25 stycznia 2005
Działalność Izby » Działalność informacyjna » Inne Wersja do druku

Strona archiwalna - zdjęta z serwisu
Odpowiedź udzielona przez tutejszą Izbę Wójtowi Gminy w sprawie zaciągnięcia pożyczki w BGK na realizację zadania inwestycyjnego

            Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk

 

 

Prezes: (58)346-22-22, centrala: (58)301-86-45, fax: (58)346-25 -15

 

                                      Gdańsk, dnia 6 maja 2010r.

BI.0441/88/103/2010

 

 

Pan

            XXXXXXX

            Wójt Gminy XXXXXXX

 

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 30 marca 2010r. (data wpływu do tutejszej Izby – 6 kwietnia 2010r.) w sprawie udzielenia wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych, uprzejmie wyjaśniam, iż podniesione w nim zagadnienia reguluje ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207).

We wniosku wskazano, że w budżecie na rok 2010 Gmina zabezpieczyła środki finansowe w formie dotacji dla zakładu budżetowego na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Przechlewo – Przechlewo wybudowanie”. Zadanie powyższe realizowane w ramach programu PROW. Umowa z Urzędem Marszałkowskim została podpisana przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie. Rada Gminy Przechlewo podjęła uchwałę o zaciągnięciu pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE. Pożyczka ta będzie rozliczana na podstawie faktur dotyczących realizowanego zadania. W opisie zdarzenia przyszłego zawarto zapis, że „to zakład budżetowy powinien zaciągnąć pożyczkę a nie Gmina”. We wniosku zawarto pytania:

1)   czy Dyrektor zakładu budżetowego po otrzymaniu pełnomocnictwa od Wójta Gminy może złożyć wniosek do BGK i zaciągnąć taką pożyczkę na realizację zadania inwestycyjnego,

2)   czy w planie finansowym Gminy Przechlewo na rok 2010 pożyczka ta będzie występowała po stronie przychodów.

Regionalna Izba Obrachunkowa po zapoznaniu się ze stanowiskiem Pana Wójta w sprawie zaciągnięcia pożyczki przez Dyrektora Zakładu Budżetowego oraz ujęcia zaciąganej pożyczki w budżecie stwierdza, że nie podziela w pełni zaprezentowanego poglądu.

W ocenie tutejszej Izby udzielone w dniu 10 lutego 2010r. Tadeuszowi Frieda Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie pełnomocnictwo (punkt „c”) upoważnia go do złożenia wniosku o udzielenie pożyczki i podpisania umowy o przedmiotową pożyczkę z BGK w imieniu Gminy a nie Zakładu Budżetowego. Pogląd taki znajduje oparcie w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2003r. (sygn. akt III CZP 63/03). Ustawa o samorządzie gminnym wskazuje, że tylko gmina posiada osobowość prawną (art. 2 ust. 2). Zakład budżetowy nie posiada osobowości prawnej a udzielone jej kierownikowi, na podstawie art. 47 powyższej ustawy, upoważnienie do kierowania jednostką dotyczy bieżącej działalności zakładu, określonej w statucie. Konsekwencją powyższego jest ujęcie zaciąganej pożyczki w przychodach budżetu Gminy a nie w planie finansowym Zakładu Budżetowego. Zakład Budżetowy będzie finansował realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Przechlewo – Przechlewo wybudowanie” z udzielonej mu dotacji celowej (przewidzianej w budżecie gminy).

Zajęte przez Pana stanowisko w zakresie sklasyfikowania zaciąganej pożyczki w paragrafie 903 – Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w przychodach budżetu, zgodne jest z art. 211 ust. 1 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w związku z postanowieniami złącznika nr 5 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Przepisy te wskazują, że budżet jednostki samorządu terytorialnego obejmuje, między innymi, przychody, które winny być sklasyfikowane zgodnie z wyżej przywołanym rozporządzeniem Ministra Finansów.

Jednocześnie wyjaśniam, że w momencie otrzymania informacji z instytucji zarządzającej o kwocie przyznanych środków, w dochodach budżetu należy zaplanować przyznane środki z odpowiednią czwartą cyfrą określoną dla rodzaju otrzymanych środków oraz zaplanować ją w rozchodach budżetu w paragrafie 963 – Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na realizację przedmiotowego zadania winna być sklasyfikowana w budżecie Gminy w paragrafie 621 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych z końcówką „7” dla środków pochodzących z budżetu UE i „9” dla środków stanowiących udział własny.

Na koniec pragnę przypomnieć, iż powyższe stanowisko Izby nie ma wiążącego charakteru, Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku nie posiada bowiem uprawnień do dokonywania powszechnie obowiązującej wykładni przepisów prawa.

 

Z poważaniem        

 

 

 

 


Informację wytworzył: Monika Ehm, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Monika Ehm, Data wprowadzenia: 2010-05-10 13:58:59, Zatwierdził do publikacji: Monika Ehm, Data publikacji 2010-05-10 14:05:07, Ostatnia zmiana: 2014-03-31 10:14:19, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3599